Utbildningar

SKAPA TRYGGET MED KUNSKAP

SOM RÄDDAR LIV OCH EGENDOM

Vi erbjuder Brandskydd, HLR och Första Hjälpen utbildningar till företag,

föreningar och privatpersoner i större delen av landet för ett säkrare samhälle.


Samtliga kurser innehåller både teoretisk och praktisk kunskap

med tyngdpunkt på praktiska övningar.


Vi är ett team av certifierade instruktörer som har livräddning som huvudsyssla i vårt ordinarie yrke, vilket ger oss djup erfarenhet och kompetens för att genomföra högkvalitativa utbildningar som vi dessutom kontinuerlig uppdaterar med både de senaste riktlinjerna, lag och forskning.

BRANDSKYDD

Grundläggande Brandskydd anpassad efter Företagetsbehov


Efter genomförd utbildning ska deltagaren förstå:


•Hur man ska agera vid en brand

•De vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas

•Vilka lagar och regler som påverkar vårt brandskydd

•Hur man bör jobba med SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)

•Det tidiga brandförloppet

•Riskerna med rök och utrymning

•Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd


Den praktiska delen kan genomföras både utomhus och inomhus med vår avancerade inomhusutrustning!


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 3 timmar

Utrymningsledare


Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för:

•Att kunna agera inom respektive befattning och aktivt bidra till en säkrare utrymning på företaget.

•Deltagarna skall kunna leda kollegor och gäster i händelse av en utrymning.
Rädda, larma, varna, släcka


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: 3 timmar


Max antal deltagare: 20 personer

Utrymningsövning


Syfte med utbildningen är att säkerställa så att era interna rutiner fungerar på det sätt som det är tänkt.


I utbildningens ingår:

•Förmöte och planering

•Genomförandet

•Utvärdering
Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där man upplevt problem eller brister.


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: 1-2,5 timmar


Max antal deltagare: Obegränsat

Anläggningsskötare

Brandlarm


Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:


•Ha allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete

•Ha kännedom om lagar och regler kring brand- och utrymningslarm

•Förstå brand- och utrymningslarmets funktion och uppbyggnad

•Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs på rätt sätt

•Kunna arbeta förebyggande för att minska risken för onödiga larm

•Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 6 timmar


Max antal deltagare: 20 personer

Brandskyddskontrollant


Före utbildningens start går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen.


Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap för att:


•Förstå lagar och regler för brandskyddet

•Bedöma risker för brand

•Förstå vikten av utrymningssäkerhet

•Utföra egenkontroll – brandskyddskontroll

•Arbeta med förebyggande brandskydd

•Kunna informera och utbilda nyanställda om organisationens brandskydd

•Följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 4 timmar


Intyg: Personliga intyg och/eller diplom.

Brandskyddsansvarig


Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap för att:


•Påbörja sitt brandskyddsarbete

•På ett kostnadseffektivt sätt organisera brandskyddsarbetet (SBA)

•Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten

•Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: cirka 4-6 timmar

Föreståndare Brandfarlig Vara


Kursen är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.


Med den här kursen kan du vara föreståndare för brandfarliga varor i mindre omfattning och få kunskap om de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 4-6 timmar


Max antal deltagare: 20 personer

HLR & FÖRSTA HJÄLPEN

Vuxen HLR

med Hjärtstartare


Vi ger dig den nödvändiga träningen & verktygen för att kunna hjälpa någon som behöver hjärt- lungräddning!


Vid ett hjärtstopp är tiden den kritiska faktorn, om den drabbade kan få HLR inom 1 minut och en hjärtstartare inom 3-5 minuter ökar överlevnaden med ca 70%


På våra kurser går vi igenom hjärtstartarens funktioner och man får öva med både skarp och övningshjärtstartare.


Man lär sig även vad som orsakar ett hjärtstopp och hur en hjärtstartare kan få hjärtat att återgå till normal funktion.


Efter en kurs ska man känna sig trygg med att påbörja en HLR samt veta hur man använder en hjärtstartare om någon i ens närhet i hemmet eller på företaget, skulle drabbas av hjärtstopp.


I kursen ingår, hur man hjälper till vid luftvägsstopp och hur man lägger en person i stabilt sidoläge.


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 2-2,5 timmar


Max antal deltagare: 12 personer


Intyg:

Efter genomförd och godkänd kurs får alla kursdeltagaren ett kompetensbevis.


Företag kan få ett inramat utbildningsbevis att sätta upp på anläggning som visar företagets ansvar och ställningstagande kring säkerheten för kunder och personal.

Barn HLR


Utbildningen i hjärtlungräddning på barn riktar sig till alla som arbetar eller ofta kommer i kontakt med barn.


Utbildningen vänder sig även till dig som leder barngrupper i samband med olika fritidsaktiviteter.


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 2 timmar


Max antal deltagare: 12 personer


Intyg:

Efter genomförd och godkänd kurs får alla kursdeltagaren ett kompetensbevis.


Företag, organisationer och föreningar kan få ett inramat utbildningsbevis som visar att man tar ansvar kring säkerheten för medlemmar, kunder, personal & besökare.

Barn HLR och Olycksfall


Denna utbildning innehåller förutom barn-HLR även hur man agerar i andra akutsituationer.


Man får kunskap om de vanligaste akutsjukdomarna hos barn som t. ex. allergiska reaktioner, förgiftning, astma samt kunskap i att hantera blödningar, livräddning vid luftvägsstopp, brännskador och cirkulationssvikt.


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 3,5 timmar


Max antal deltagare: 12 personer


Intyg:

Alla kursdeltagaren får ett kompetensbevis.


Företag, organisationer och föreningar kan få ett inramat utbildningsbevis som visar att man tar ansvar kring säkerheten för medlemmar, kunder, personal & besökare.

Första Hjälpen Allmän

När olyckan är framme är det viktigt att veta vad man själv kan göra innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram.


Enligt Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverkets regler (AFS 1999:7) måste en arbetsplats säkerställa behovet av Första hjälpen L-ABCDE, vilket innebär insatser, beredskap vid olycksfall och akut sjukdom.


Efter utbildningen kan deltagaren på ett korrekt och effektivt sätt ge första hjälpen vid akuta skador och sjukdomstillstånd som kan inträffa i verksamheten.


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 3-4 timmar


Max antal deltagare: 12 personer

Första Hjälpen Behovsanpassad


Vi anpassar kursen och fokuserar på er specifika verksamhet och de skador som kan uppstå där.


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 3-4 timmar


Max antal deltagare: 12 personer

Stoppa Blödningen


Efter genomförd utbildning kommer deltagaren att kunna:


•Förstå de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
•Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust

•Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen och för att stoppa en livshotande traumatisk blödning

•Reflektera över ansvarsförhållanden och samverkan mellan professionella och allmänheten vid situationer med livshotande traumatisk blödning

•Argumentera för vikten av första hjälpen vid katastrofal blödning


Plats: Kundens lokaler


Tidsåtgång: ca 3 timmar


Max antal deltagare: 10 personer


3 ENKLA STEG FÖR ATT BLI KUND HOS OSS

1.


Kundkontakt & avtal


2.


Planering & Leverans


3.


Utvärdering & Uppföljning


LETAR DU EFTER KVALITATIVA OCH PRISVÄRDA BRANDKYDD OCH FÖRSTA HJÄLPEN UTBILDNINGAR?